Polityka prywatności

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, po zarejestrowaniu w Sklepie, Polsynergy Sp. z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu, adres do korespondencji: ul. Łopianowa 14, 61-680 Poznań.
 2. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Polsynergy swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia (drogą elektroniczną) i realizacji umowy o sprzedaż Produktów marki Infante (na warunkach opisanych w Regulaminie), w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz – za odrębną zgodą Klienta – w celach marketingowych (informacji o programach lojalnościowych lub konkursach) lub handlowych (przedstawienia aktualnej oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu, w tym wysyłki Newslettera). Dane te nie są przez Infante- Polsynergy przetwarzane w żadnym innym celu.
 4. Infante przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 5. Infante udostępnia dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom, z których pomocą realizuje zamówienia Produktów – firmom kurierskim lub pocztowym. Infante nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów, poza tymi podmiotami, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 6. System informatyczny, w którym są przetwarzane dane osobowe Klientów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 8. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Celem wykonania ww. uprawnień, Klient może wykorzystać zakładkę „Kontakt” na stronie Sklepu.
 9. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub handlowych Administratora.
 10. Infante stosuje profilowanie danych osobowych Klientów do celów marketingowych lub na potrzeby personalizacji komunikatów handlowych wysyłanych do Klientów. Personalizacją objęte są dane osobowe: imię i nazwisko,  adres dostawy, historia zakupów dokonanych w Sklepie (pod względem osobistych preferencji wyboru produktów marki Infante oraz ceny nabytego produktu). Profilowanie danych osobowych dotyczy wyłącznie Klientów, którzy udzielili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych lub handlowych.
 11. Klient, w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec profilowania, wykorzystując zakładkę „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu.